کد ملک

انتخاب استان

انتخاب شهر

بازه ی قیمت

از

تا

اجاره ویلا لب ساحل لوکس

اجاره ویلا لب ساحل لوکس

رامسر

اجاره از :550,000 تومان

کد ویلا:

118

طبقات:

2

اتاق :

4

ساختمان:

300 m2

استخر جکوزی بیلیاردساحلی

استخر جکوزی بیلیاردساحلی

رامسر

اجاره از :800,000 تومان

کد ویلا:

120

طبقات:

3

اتاق :

4

ساختمان:

250 m2

اجاره ویلا لب ساحل شمال

اجاره ویلا لب ساحل شمال

رامسر

اجاره از :290,000 تومان

کد ویلا:

128

طبقات:

1

اتاق :

2

ساختمان:

110 m2

اجاره ویلابا چشم انداز دریا

اجاره ویلا با چشم انداز دریا

رامسر

اجاره از :300,000 تومان

کد ویلا:

129

طبقات:

1

اتاق :

2

ساختمان:

110 m2

ویلاباغی لب ساحل بابیلیارد

ویلاباغی لب ساحل بابیلیارد

رامسر

اجاره از :600,000 تومان

کد ویلا:

130

طبقات:

2

اتاق :

4

ساختمان:

220 m2

ساحلی اختصاصی با استخرروباز

ساحلی اختصاصی با استخرروباز

رامسر

اجاره از :300,000 تومان

کد ویلا:

135

طبقات:

1

اتاق :

2

ساختمان:

100 m2

اجاره ویلالب ساحل شمال

اجاره ویلا لب ساحل شمال

رامسر

اجاره از :350,000 تومان

کد ویلا:

136

طبقات:

1

اتاق :

2

ساختمان:

100 m2

اجاره ویلای ساحلی با میز بیلیارد

اجاره ویلا ی ساحلی با میز بیلیارد

رامسر

اجاره از :400,000 تومان

کد ویلا:

137

طبقات:

2

اتاق :

3

ساختمان:

250 m2

ویلالب ساحل با استخر روباز

ویلالب ساحل با استخر روباز

رامسر

اجاره از :590,000 تومان

کد ویلا:

138

طبقات:

2

اتاق :

6

ساختمان:

250 m2

ویلا دربستی 50متری ساحل

ویلا دربستی 50متری ساحل

رامسر

اجاره از :290,000 تومان

کد ویلا:

141

طبقات:

1

اتاق :

2

ساختمان:

100 m2

ویلا با ساحل اختصاصی رامسر

ویلا با ساحل اختصاصی رامسر

رامسر

اجاره از :270,000 تومان

کد ویلا:

144

طبقات:

2

اتاق :

2

ساختمان:

110 m2

ویلاساحل اختصاصی با استخر

ویلاساحل اختصاصی با استخر

رامسر

اجاره از :550,000 تومان

کد ویلا:

150

طبقات:

2

اتاق :

2

ساختمان:

170 m2

اجاره ویلاساحل اختصاصی رامسر

اجاره ویلا ساحل اختصاصی رامسر

رامسر

اجاره از :380,000 تومان

کد ویلا:

159

طبقات:

2

اتاق :

3

ساختمان:

150 m2

اجاره ویلا لب ساحل شمال

اجاره ویلا لب ساحل شمال

رامسر

اجاره از :420,000 تومان

کد ویلا:

164

طبقات:

1

اتاق :

4

ساختمان:

150 m2

اجاره ویلا کنار دریا در رامسر

اجاره ویلا کنار دریا در رامسر

رامسر

اجاره از :330,000 تومان

کد ویلا:

165

طبقات:

2

اتاق :

3

ساختمان:

160 m2

اجاره ویلا لب ساحل رامسر

اجاره ویلا لب ساحل رامسر

رامسر

اجاره از :350,000 تومان

کد ویلا:

172

طبقات:

1

اتاق :

3

ساختمان:

100 m2

ویلاساحل اختصاصی در رامسر

ویلاساحل اختصاصی در رامسر

رامسر

اجاره از :500,000 تومان

کد ویلا:

177

طبقات:

2

اتاق :

5

ساختمان:

220 m2

اجاره ویلاساحلی در رامسر

اجاره ویلا ساحلی در رامسر

رامسر

اجاره از :450,000 تومان

کد ویلا:

185

طبقات:

2

اتاق :

4

ساختمان:

200 m2

اجاره ویلاساحلی با استخرسرپوشیده

اجاره ویلا ساحلی با استخرسرپوشیده

رامسر

اجاره از :400,000 تومان

کد ویلا:

187

طبقات:

1

اتاق :

1

ساختمان:

85 m2

ویلاساحلی با استخرو بیلیارد

ویلاساحلی با استخرو بیلیارد

رامسر

اجاره از :1,000,000 تومان

کد ویلا:

188

طبقات:

1

اتاق :

4

ساختمان:

220 m2

اجاره ویلا نزدیک ساحل در شمال

اجاره ویلا نزدیک ساحل در شمال

رامسر

اجاره از :400,000 تومان

کد ویلا:

190

طبقات:

1

اتاق :

2

ساختمان:

120 m2

اجاره ویلا لب ساحل در شمال

اجاره ویلا لب ساحل در شمال

رامسر

اجاره از :320,000 تومان

کد ویلا:

191

طبقات:

2

اتاق :

3

ساختمان:

220 m2

اجاره ویلا ساحلی فوق لوکس رامسر

اجاره ویلا ساحلی فوق لوکس رامسر

رامسر

اجاره از :600,000 تومان

کد ویلا:

192

طبقات:

2

اتاق :

3

ساختمان:

130 m2

اجاره ویلا لب ساحل در شمال

اجاره ویلا لب ساحل در شمال

رامسر

اجاره از :500,000 تومان

کد ویلا:

193

طبقات:

2

اتاق :

2

ساختمان:

150 m2

ویلاکلبه چوبی ساحلی رامسر

ویلاکلبه چوبی ساحلی رامسر

رامسر

اجاره از :500,000 تومان

کد ویلا:

194

طبقات:

1

اتاق :

1

ساختمان:

65 m2

ویلادربستی باغی نزدیک ساحل

ویلادربستی باغی نزدیک ساحل

رامسر

اجاره از :250,000 تومان

کد ویلا:

196

طبقات:

1

اتاق :

2

ساختمان:

150 m2

اجاره ویلا دربستی لب ساحل

اجاره ویلا دربستی لب ساحل

رامسر

اجاره از :700,000 تومان

کد ویلا:

197

طبقات:

2

اتاق :

3

ساختمان:

220 m2

اجاره ویلابا ویوی بی نظیر به ساحل

اجاره ویلا با ویوی بی نظیر به ساحل

رامسر

اجاره از :200,000 تومان

کد ویلا:

200

طبقات:

2

اتاق :

1

ساختمان:

85 m2

اجاره ویلاساحلی در شمال

اجاره ویلا ساحلی در شمال

رامسر

اجاره از :350,000 تومان

کد ویلا:

201

طبقات:

2

اتاق :

4

ساختمان:

200 m2

اجاره ویلا لب ساحل در شمال رامسر

اجاره ویلا لب ساحل در شمال رامسر

رامسر

اجاره از :400,000 تومان

کد ویلا:

202

طبقات:

1

اتاق :

2

ساختمان:

150 m2

اجاره ویلادربستی لب ساحل

اجاره ویلا دربستی لب ساحل

رامسر

اجاره از :300,000 تومان

کد ویلا:

107

طبقات:

1

اتاق :

2

ساختمان:

110 m2

اجاره ویلا دربستی نزدیک ساحل

اجاره ویلا دربستی نزدیک ساحل

رامسر

اجاره از :300,000 تومان

کد ویلا:

218

طبقات:

1

اتاق :

2

ساختمان:

110 m2

اجاره ویلا دربستی لب ساحل

اجاره ویلا دربستی لب ساحل

رامسر

اجاره از :250,000 تومان

کد ویلا:

220

طبقات:

1

اتاق :

2

ساختمان:

100 m2

ویلا ساحلی لوکس در رامسر

ویلا ساحلی لوکس در رامسر

رامسر

اجاره از :190,000 تومان

کد ویلا:

236

طبقات:

2

اتاق :

3

ساختمان:

100 m2

اجاره آپارتمان لب ساحل

اجاره آپارتمان لب ساحل

رامسر

اجاره از :450,000 تومان

کد ویلا:

1001

طبقات:

3

اتاق :

2

ساختمان:

85 m2

اجاره ویلا واحدی نزدیک ساحل

اجاره ویلا واحدی نزدیک ساحل

رامسر

اجاره از :700,000 تومان

کد ویلا:

1002

طبقات:

2

اتاق :

3

ساختمان:

110 m2

اجاره ویلا vip ساحلی

اجاره ویلا vip ساحلی

رامسر

اجاره از :550,000 تومان

کد ویلا:

1003

طبقات:

2

اتاق :

1

ساختمان:

85 m2

اجاره واحد روبه دریا رامسر

اجاره واحد روبه دریا رامسر

رامسر

اجاره از :700,000 تومان

کد ویلا:

1006

طبقات:

2

اتاق :

2

ساختمان:

110 m2

اجاره واحد لب ساحل رامسر

اجاره واحد لب ساحل رامسر

رامسر

اجاره از :700,000 تومان

کد ویلا:

1008

طبقات:

2

اتاق :

2

ساختمان:

80 m2

ویلایار : اجاره ویلا شمال ، شمشک، میگون، کیش، چادگان،رامسر ، لواسان و ....

به وب سایت رسمی ویلایار خوش آمدید.افتخاری دیگر در غرب مازندران رامسر .ویلایار سایت نیازمندی تخصصی آگهی املاک های اجاره ای (اقامتی-تفریحی) شامل ویلا سوئیت آپارتمان هتل در سراسر ایران میباشد.در این سایت لیستی از ویلاها آپارتمان هتل سوئیت مشاهده می کنید که توسط خود صاحب ملک یا دفاتر رزرواسیون جهت اجاره روزانه ثبت شده اند.ویلایار تمامی افرادی که در این سایت عضو شده اند از طریق گوناگون شناسایی کرده.به خاطر بسپارید مشخصات کامل مالک در سیستم ویلایار ثبت شده است.بدون هیچ واسطه ای ویلای خود را اجاره دهید- اجاره ویلا ، آپارتمان ، سوئیت و ملک خود را به ما بسپارید-ارتباط مستقیم صاحب ملک با مسافر.هیچ یک از املاک های ثبت شده در ویلایار متعلق به ویلایار نمیباشد و توسط کاربران در سایت درج شده اند.بدون هیچ هزینه ای ویلای خود را به سراسر ایران معرفی کنید.ویلایار آماده خدمات رسانی به گردشگران صاحبان ملک در زمینه رزرو و اجاره ویلا میباشد . امکانات ویژه ویلایار: عضویت رایگان-ثبت ملک رایگان-معرفی جاذبه گردشگری-ظاهری زیبا و آسان-امکان جستجو استان شهروکدملک-تماس مستقیم با صاحب ملک-درخواست اجاره پیامکی-نمایش عکس های ویلا-نمایش امکانات ویلا-نمایش آدرس ویلا رو نقشه-امکان ثبت نظر-امکان مدیریت ویلا-قیمت گزاری به روز ویلا- طرح ویژه بیمه آتش سوزی صاحبان ملک در ویلایار- صدور قرارداد آنلاین – صاحب امتیاز وب سایت ویلایار دفترنگین سبز رامسر میباشد. دفترپذیرش نگین سبز رامسر زیرنظرسازمان میراث فرهنگی صنایع دستی گردشگری رامسر میباشد اجاره ویلا ، سوئیت و آپارتمان در ویلایار..

Phone Number: 09117564641

راه های ارتباطی

۰۹۱۱۵۰۱۰۶۰۰ ۰۹۳۰۵۲۷۱۱۱۹ ۰۹۱۹۶۷۶۹۸۲۲

Contact us via


دفتر نگین سبز زیرنظرسازمان میراث فرهنگی صنایع دستی گردشگری رامسر

ادرس:رامسر میدان شهیدرجایی ابتدای بلوار مهندس راهب

رزرو انلاین صدور قرارداد پاسخگویی و خدمات دهی 24 ساعته

بمدیریت نیما قاسم نژاد