کد ملک

انتخاب استان

انتخاب شهر

بازه ی قیمت

از

تا

استخرروبازسرپوشیده سوناجکوزی بیلیارد

استخرروبازسرپوشیده سوناجکوزی بیلیارد

رامسر

اجاره از :1,500,000 تومان

کد ویلا:

111

طبقات:

3

اتاق :

5

ساختمان:

400 m2

ویلابااستخرجکوزی فوتبال دستی

ویلابااستخرجکوزی فوتبال دستی

رامسر

اجاره از :700,000 تومان

کد ویلا:

112

طبقات:

2

اتاق :

4

ساختمان:

240 m2

اجاره ویلا با استخرسرپوشیده

اجاره ویلا با استخرسرپوشیده

رامسر

اجاره از :600,000 تومان

کد ویلا:

113

طبقات:

2

اتاق :

3

ساختمان:

170 m2

استخرروباز آبگرم سونا خشک و بخار

استخرروباز آبگرم سونا خشک و بخار

رامسر

اجاره از :700,000 تومان

کد ویلا:

114

طبقات:

2

اتاق :

4

ساختمان:

300 m2

اجاره ویلا استخردار با چشم انداز

اجاره ویلا استخردار با چشم انداز

رامسر

اجاره از :490,000 تومان

کد ویلا:

115

طبقات:

1

اتاق :

2

ساختمان:

100 m2

ویلا جنگلی با استخر سرپوشیده

ویلا جنگلی با استخر سرپوشیده

رامسر

اجاره از :1,000,000 تومان

کد ویلا:

116

طبقات:

3

اتاق :

6

ساختمان:

250 m2

ویلا با استخرنزدیک ساحل

ویلا با استخرنزدیک ساحل

رامسر

اجاره از :490,000 تومان

کد ویلا:

117

طبقات:

1

اتاق :

2

ساختمان:

85 m2

ویلا با استخر سونا جکوزی

ویلا با استخر سونا جکوزی

رامسر

اجاره از :1,100,000 تومان

کد ویلا:

119

طبقات:

2

اتاق :

3

ساختمان:

250 m2

استخر جکوزی بیلیاردساحلی

استخر جکوزی بیلیاردساحلی

رامسر

اجاره از :800,000 تومان

کد ویلا:

120

طبقات:

3

اتاق :

4

ساختمان:

250 m2

استخر روباز با سیستم تصفیه

استخر روباز با سیستم تصفیه

رامسر

اجاره از :490,000 تومان

کد ویلا:

121

طبقات:

2

اتاق :

3

ساختمان:

270 m2

رزرو ویلا با استخر سرپوشیده رامسر

رزرو ویلا با استخر سرپوشیده رامسر

رامسر

اجاره از :550,000 تومان

کد ویلا:

122

طبقات:

2

اتاق :

3

ساختمان:

180 m2

ویلا با استخر بیلیارد رامسر

ویلا با استخر بیلیارد رامسر

رامسر

اجاره از :600,000 تومان

کد ویلا:

123

طبقات:

2

اتاق :

4

ساختمان:

230 m2

اجاره ویلا با استخر و سونا رامسر

اجاره ویلا با استخر و سونا رامسر

رامسر

اجاره از :550,000 تومان

کد ویلا:

124

طبقات:

2

اتاق :

3

ساختمان:

160 m2

اجاره ویلا با استخر سونا شمال

اجاره ویلا با استخر سونا شمال

رامسر

اجاره از :499,000 تومان

کد ویلا:

125

طبقات:

1

اتاق :

3

ساختمان:

130 m2

اجاره ویلا استخردار در رامسر

اجاره ویلا استخردار در رامسر

رامسر

اجاره از :450,000 تومان

کد ویلا:

126

طبقات:

1

اتاق :

2

ساختمان:

90 m2

تخفیف ویلابااستخرسرپوشیده رامسر

تخفیف ویلابااستخرسرپوشیده رامسر

رامسر

اجاره از :380,000 تومان

کد ویلا:

127

طبقات:

1

اتاق :

2

ساختمان:

120 m2

استخرجکوزی میزبیلیاردفوتبال دستی

استخرجکوزی میزبیلیاردفوتبال دستی

رامسر

اجاره از :450,000 تومان

کد ویلا:

131

طبقات:

2

اتاق :

3

ساختمان:

170 m2

ویلا جنگلی با استخر و بیلیارد

ویلا جنگلی با استخر و بیلیارد

رامسر

اجاره از :500,000 تومان

کد ویلا:

133

طبقات:

1

اتاق :

3

ساختمان:

150 m2

استخرروبازسرپوشیده میزبیلیارد

استخرروبازسرپوشیده میزبیلیارد

رامسر

اجاره از :900,000 تومان

کد ویلا:

134

طبقات:

3

اتاق :

4

ساختمان:

500 m2

ساحلی اختصاصی با استخرروباز

ساحلی اختصاصی با استخرروباز

رامسر

اجاره از :300,000 تومان

کد ویلا:

135

طبقات:

1

اتاق :

2

ساختمان:

100 m2

اجاره ویلای ساحلی با میز بیلیارد

اجاره ویلا ی ساحلی با میز بیلیارد

رامسر

اجاره از :400,000 تومان

کد ویلا:

137

طبقات:

2

اتاق :

3

ساختمان:

250 m2

ویلالب ساحل با استخر روباز

ویلالب ساحل با استخر روباز

رامسر

اجاره از :590,000 تومان

کد ویلا:

138

طبقات:

2

اتاق :

6

ساختمان:

250 m2

رزرو ویلا استخردارسوپرلوکس

رزرو ویلا استخردارسوپرلوکس

رامسر

اجاره از :900,000 تومان

کد ویلا:

139

طبقات:

2

اتاق :

4

ساختمان:

300 m2

اجاره ویلا استخردار با فوتبال دستی

اجاره ویلا استخردار با فوتبال دستی

رامسر

اجاره از :750,000 تومان

کد ویلا:

140

طبقات:

2

اتاق :

4

ساختمان:

300 m2

رزرو ویلا استخردار شمال

رزرو ویلا استخردار شمال

رامسر

اجاره از :600,000 تومان

کد ویلا:

147

طبقات:

2

اتاق :

3

ساختمان:

180 m2

استخر سونا جکوزی بیلیارد

استخر سونا جکوزی بیلیارد

رامسر

اجاره از :1,000,000 تومان

کد ویلا:

148

طبقات:

2

اتاق :

5

ساختمان:

450 m2

ویلاساحل اختصاصی با استخر

ویلاساحل اختصاصی با استخر

رامسر

اجاره از :550,000 تومان

کد ویلا:

150

طبقات:

2

اتاق :

2

ساختمان:

170 m2

ویلا با استخرسرپوشیده و سونا

ویلا با استخرسرپوشیده و سونا

رامسر

اجاره از :600,000 تومان

کد ویلا:

152

طبقات:

1

اتاق :

3

ساختمان:

180 m2

ویلابااستخرسرپوشیده ایرهاکی

ویلابااستخرسرپوشیده ایرهاکی

رامسر

اجاره از :500,000 تومان

کد ویلا:

153

طبقات:

2

اتاق :

4

ساختمان:

300 m2

ویلابااستخرروباز و بیلیارد رامسر

ویلابااستخرروباز و بیلیارد رامسر

رامسر

اجاره از :800,000 تومان

کد ویلا:

155

طبقات:

2

اتاق :

8

ساختمان:

350 m2

ویلاکلبه چوبی با استخرسرپوشیده

ویلاکلبه چوبی با استخرسرپوشیده

رامسر

اجاره از :420,000 تومان

کد ویلا:

156

طبقات:

1

اتاق :

2

ساختمان:

90 m2

ویلا با استخر سرپوشیده و سونا

ویلا با استخر سرپوشیده و سونا

رامسر

اجاره از :500,000 تومان

کد ویلا:

158

طبقات:

2

اتاق :

4

ساختمان:

160 m2

اجاره ویلا استخردار در رامسر

اجاره ویلا استخردار در رامسر

رامسر

اجاره از :590,000 تومان

کد ویلا:

160

طبقات:

2

اتاق :

4

ساختمان:

220 m2

ویلا استخردار نزدیک ساحل

ویلا استخردار نزدیک ساحل

رامسر

اجاره از :390,000 تومان

کد ویلا:

162

طبقات:

1

اتاق :

4

ساختمان:

200 m2

ویلا با استخر روباز لوکس

ویلا با استخر روباز لوکس

رامسر

اجاره از :390,000 تومان

کد ویلا:

170

طبقات:

2

اتاق :

3

ساختمان:

170 m2

استخر سر پوشیده داخل حیاط

استخر سر پوشیده داخل حیاط

رامسر

اجاره از :700,000 تومان

کد ویلا:

179

طبقات:

2

اتاق :

5

ساختمان:

330 m2

ویلایک خوابه با استخرسرپوشیده

ویلایک خوابه با استخرسرپوشیده

رامسر

اجاره از :350,000 تومان

کد ویلا:

183

طبقات:

1

اتاق :

1

ساختمان:

85 m2

اجاره ویلاساحلی با استخرسرپوشیده

اجاره ویلا ساحلی با استخرسرپوشیده

رامسر

اجاره از :400,000 تومان

کد ویلا:

187

طبقات:

1

اتاق :

1

ساختمان:

85 m2

ویلاساحلی با استخرو بیلیارد

ویلاساحلی با استخرو بیلیارد

رامسر

اجاره از :1,000,000 تومان

کد ویلا:

188

طبقات:

1

اتاق :

4

ساختمان:

220 m2

ویلا با استخرسرپوشیده و سونا

ویلا با استخرسرپوشیده و سونا

رامسر

اجاره از :500,000 تومان

کد ویلا:

189

طبقات:

2

اتاق :

4

ساختمان:

180 m2

اجاره ویلا با استخر و جکوزی

اجاره ویلا با استخر و جکوزی

رامسر

اجاره از :500,000 تومان

کد ویلا:

195

طبقات:

2

اتاق :

3

ساختمان:

150 m2

ویلا استخردار سرپوشیده شمال

ویلا استخردار سرپوشیده شمال

رامسر

اجاره از :400,000 تومان

کد ویلا:

198

طبقات:

1

اتاق :

2

ساختمان:

110 m2

ویلا بااستخرسرپوشیده در شمال

ویلا بااستخرسرپوشیده در شمال

رامسر

اجاره از :500,000 تومان

کد ویلا:

199

طبقات:

2

اتاق :

3

ساختمان:

150 m2

اجاره ویلابا ویوی بی نظیر به ساحل

اجاره ویلا با ویوی بی نظیر به ساحل

رامسر

اجاره از :200,000 تومان

کد ویلا:

200

طبقات:

2

اتاق :

1

ساختمان:

85 m2

اجاره ویلا با استخرسرپوشیده شمال

اجاره ویلا با استخرسرپوشیده شمال

رامسر

اجاره از :500,000 تومان

کد ویلا:

207

طبقات:

2

اتاق :

3

ساختمان:

175 m2

اجاره ویلا2خوابه با استخرسرپوشیده

اجاره ویلا 2خوابه با استخرسرپوشیده

رامسر

اجاره از :400,000 تومان

کد ویلا:

208

طبقات:

1

اتاق :

2

ساختمان:

100 m2

اجاره ویلا جنگلی با استخرسرپوشیده

اجاره ویلا جنگلی با استخرسرپوشیده

رامسر

اجاره از :600,000 تومان

کد ویلا:

211

طبقات:

2

اتاق :

2

ساختمان:

130 m2

استخرسوناجکوزی بیلیارد

استخرسوناجکوزی بیلیارد

رامسر

اجاره از :1,000,000 تومان

کد ویلا:

100

طبقات:

3

اتاق :

4

ساختمان:

300 m2

استخر سونا جکوزی میز بیلیارد

استخر سونا جکوزی میز بیلیارد

رامسر

اجاره از :750,000 تومان

کد ویلا:

101

طبقات:

1

اتاق :

3

ساختمان:

180 m2

اجاره ویلا استخردار نوساز رامسر

اجاره ویلا استخردار نوساز رامسر

رامسر

اجاره از :700,000 تومان

کد ویلا:

109

طبقات:

2

اتاق :

3

ساختمان:

170 m2

اجاره روزانه ویلا استخردار در رامسر

اجاره روزانه ویلا استخردار در رامسر

رامسر

اجاره از :500,000 تومان

کد ویلا:

217

طبقات:

2

اتاق :

4

ساختمان:

200 m2

ویلابا استخرروبازنزدیک ساحل

ویلابا استخرروبازنزدیک ساحل

رامسر

اجاره از :300,000 تومان

کد ویلا:

221

طبقات:

1

اتاق :

3

ساختمان:

110 m2

ویلااستخردار نزدیک ساحل

ویلااستخردار نزدیک ساحل

رامسر

اجاره از :400,000 تومان

کد ویلا:

222

طبقات:

1

اتاق :

2

ساختمان:

100 m2

اجاره ویلا دربستی دوبلکس رامسر

اجاره ویلا دربستی دوبلکس رامسر

رامسر

اجاره از :190,000 تومان

کد ویلا:

226

طبقات:

1

اتاق :

2

ساختمان:

90 m2

اجاره ویلا استخردار سوپرلوکس

اجاره ویلا استخردار سوپرلوکس

محمودآباد

اجاره از :1,200,000 تومان

کد ویلا:

227

طبقات:

2

اتاق :

4

ساختمان:

200 m2

اجاره ویلا با استخر سرپوشیده

اجاره ویلا با استخر سرپوشیده

رامسر

اجاره از :600,000 تومان

کد ویلا:

228

طبقات:

2

اتاق :

4

ساختمان:

200 m2

اجاره ویلا با استخر روباز لوکس

اجاره ویلا با استخر روباز لوکس

نور

اجاره از :1,000,000 تومان

کد ویلا:

229

طبقات:

2

اتاق :

3

ساختمان:

250 m2

اجاره ویلا با استخر و سونا

اجاره ویلا با استخر و سونا

رامسر

اجاره از :650,000 تومان

کد ویلا:

103

طبقات:

1

اتاق :

3

ساختمان:

170 m2

اجاره ویلابا استخرسرپوشیده جکوزی

اجاره ویلا با استخرسرپوشیده جکوزی

سرخرود

اجاره از :800,000 تومان

کد ویلا:

230

طبقات:

3

اتاق :

5

ساختمان:

300 m2

اجاره ویلا با استخر روباز رامسر

اجاره ویلا با استخر روباز رامسر

رامسر

اجاره از :400,000 تومان

کد ویلا:

231

طبقات:

2

اتاق :

4

ساختمان:

400 m2

اجاره ویلا vip ساحلی

اجاره ویلا vip ساحلی

رامسر

اجاره از :550,000 تومان

کد ویلا:

1003

طبقات:

2

اتاق :

1

ساختمان:

85 m2

ویلایار : اجاره ویلا شمال ، شمشک، میگون، کیش، چادگان،رامسر ، لواسان و ....

به وب سایت رسمی ویلایار خوش آمدید.افتخاری دیگر در غرب مازندران رامسر .ویلایار سایت نیازمندی تخصصی آگهی املاک های اجاره ای (اقامتی-تفریحی) شامل ویلا سوئیت آپارتمان هتل در سراسر ایران میباشد.در این سایت لیستی از ویلاها آپارتمان هتل سوئیت مشاهده می کنید که توسط خود صاحب ملک یا دفاتر رزرواسیون جهت اجاره روزانه ثبت شده اند.ویلایار تمامی افرادی که در این سایت عضو شده اند از طریق گوناگون شناسایی کرده.به خاطر بسپارید مشخصات کامل مالک در سیستم ویلایار ثبت شده است.بدون هیچ واسطه ای ویلای خود را اجاره دهید- اجاره ویلا ، آپارتمان ، سوئیت و ملک خود را به ما بسپارید-ارتباط مستقیم صاحب ملک با مسافر.هیچ یک از املاک های ثبت شده در ویلایار متعلق به ویلایار نمیباشد و توسط کاربران در سایت درج شده اند.بدون هیچ هزینه ای ویلای خود را به سراسر ایران معرفی کنید.ویلایار آماده خدمات رسانی به گردشگران صاحبان ملک در زمینه رزرو و اجاره ویلا میباشد . امکانات ویژه ویلایار: عضویت رایگان-ثبت ملک رایگان-معرفی جاذبه گردشگری-ظاهری زیبا و آسان-امکان جستجو استان شهروکدملک-تماس مستقیم با صاحب ملک-درخواست اجاره پیامکی-نمایش عکس های ویلا-نمایش امکانات ویلا-نمایش آدرس ویلا رو نقشه-امکان ثبت نظر-امکان مدیریت ویلا-قیمت گزاری به روز ویلا- طرح ویژه بیمه آتش سوزی صاحبان ملک در ویلایار- صدور قرارداد آنلاین – صاحب امتیاز وب سایت ویلایار دفترنگین سبز رامسر میباشد. دفترپذیرش نگین سبز رامسر زیرنظرسازمان میراث فرهنگی صنایع دستی گردشگری رامسر میباشد اجاره ویلا ، سوئیت و آپارتمان در ویلایار..

Phone Number: 09117564641

راه های ارتباطی

۰۹۱۱۵۰۱۰۶۰۰ ۰۹۳۰۵۲۷۱۱۱۹ ۰۹۱۹۶۷۶۹۸۲۲

Contact us via


دفتر نگین سبز زیرنظرسازمان میراث فرهنگی صنایع دستی گردشگری رامسر

ادرس:رامسر میدان شهیدرجایی ابتدای بلوار مهندس راهب

رزرو انلاین صدور قرارداد پاسخگویی و خدمات دهی 24 ساعته

بمدیریت نیما قاسم نژاد