کد ملک

انتخاب استان

انتخاب شهر

بازه ی قیمت

از

تا

استخرسوناجکوزی بیلیارد

استخرسوناجکوزی بیلیارد

رامسر

اجاره از :1,000,000 تومان

کد ویلا:

100

طبقات:

3

اتاق :

4

ساختمان:

300 m2

استخر سونا جکوزی میز بیلیارد

استخر سونا جکوزی میز بیلیارد

رامسر

اجاره از :750,000 تومان

کد ویلا:

101

طبقات:

1

اتاق :

3

ساختمان:

180 m2

اجاره ویلا ساحلی vipرامسر

اجاره ویلا ساحلی vipرامسر

رامسر

اجاره از :150,000 تومان

کد ویلا:

102

طبقات:

2

اتاق :

1

ساختمان:

85 m2

اجاره ویلا با استخر و سونا

اجاره ویلا با استخر و سونا

رامسر

اجاره از :650,000 تومان

کد ویلا:

103

طبقات:

1

اتاق :

3

ساختمان:

170 m2

استخرروباز میزپینگ پنگ ایرهاکی

استخرروباز میزپینگ پنگ ایرهاکی

رامسر

اجاره از :900,000 تومان

کد ویلا:

104

طبقات:

1

اتاق :

3

ساختمان:

130 m2

اجاره ویلا جنگلی با استخر رامسر

اجاره ویلا جنگلی با استخر رامسر

رامسر

اجاره از :1,000,000 تومان

کد ویلا:

105

طبقات:

1

اتاق :

4

ساختمان:

250 m2

اجاره ویلا با استخر روباز

اجاره ویلا با استخر روباز

رامسر

اجاره از :390,000 تومان

کد ویلا:

106

طبقات:

2

اتاق :

3

ساختمان:

300 m2

اجاره ویلادربستی لب ساحل

اجاره ویلا دربستی لب ساحل

رامسر

اجاره از :300,000 تومان

کد ویلا:

107

طبقات:

1

اتاق :

2

ساختمان:

110 m2

ویلا با استخر سونا جکوزی رامسر

ویلا با استخر سونا جکوزی رامسر

رامسر

اجاره از :1,000,000 تومان

کد ویلا:

108

طبقات:

2

اتاق :

3

ساختمان:

250 m2

اجاره ویلا استخردار نوساز رامسر

اجاره ویلا استخردار نوساز رامسر

رامسر

اجاره از :700,000 تومان

کد ویلا:

109

طبقات:

2

اتاق :

3

ساختمان:

170 m2

اجاره ویلابااستخر سونا بیلیارد

اجاره ویلا بااستخر سونا بیلیارد

رامسر

اجاره از :550,000 تومان

کد ویلا:

110

طبقات:

1

اتاق :

2

ساختمان:

130 m2

استخرروبازسرپوشیده سوناجکوزی بیلیارد

استخرروبازسرپوشیده سوناجکوزی بیلیارد

رامسر

اجاره از :1,500,000 تومان

کد ویلا:

111

طبقات:

3

اتاق :

5

ساختمان:

400 m2

ویلابااستخرجکوزی فوتبال دستی

ویلابااستخرجکوزی فوتبال دستی

رامسر

اجاره از :700,000 تومان

کد ویلا:

112

طبقات:

2

اتاق :

4

ساختمان:

240 m2

اجاره ویلا با استخرسرپوشیده

اجاره ویلا با استخرسرپوشیده

رامسر

اجاره از :600,000 تومان

کد ویلا:

113

طبقات:

2

اتاق :

3

ساختمان:

170 m2

استخرروباز آبگرم سونا خشک و بخار

استخرروباز آبگرم سونا خشک و بخار

رامسر

اجاره از :700,000 تومان

کد ویلا:

114

طبقات:

2

اتاق :

4

ساختمان:

300 m2

اجاره ویلا استخردار با چشم انداز

اجاره ویلا استخردار با چشم انداز

رامسر

اجاره از :490,000 تومان

کد ویلا:

115

طبقات:

1

اتاق :

2

ساختمان:

100 m2

ویلا جنگلی با استخر سرپوشیده

ویلا جنگلی با استخر سرپوشیده

رامسر

اجاره از :1,000,000 تومان

کد ویلا:

116

طبقات:

3

اتاق :

6

ساختمان:

250 m2

ویلا با استخرنزدیک ساحل

ویلا با استخرنزدیک ساحل

رامسر

اجاره از :490,000 تومان

کد ویلا:

117

طبقات:

1

اتاق :

2

ساختمان:

85 m2

اجاره ویلا لب ساحل لوکس

اجاره ویلا لب ساحل لوکس

رامسر

اجاره از :550,000 تومان

کد ویلا:

118

طبقات:

2

اتاق :

4

ساختمان:

300 m2

ویلا با استخر سونا جکوزی

ویلا با استخر سونا جکوزی

رامسر

اجاره از :1,100,000 تومان

کد ویلا:

119

طبقات:

2

اتاق :

3

ساختمان:

250 m2

استخر جکوزی بیلیاردساحلی

استخر جکوزی بیلیاردساحلی

رامسر

اجاره از :800,000 تومان

کد ویلا:

120

طبقات:

3

اتاق :

4

ساختمان:

250 m2

استخر روباز با سیستم تصفیه

استخر روباز با سیستم تصفیه

رامسر

اجاره از :490,000 تومان

کد ویلا:

121

طبقات:

2

اتاق :

3

ساختمان:

270 m2

رزرو ویلا با استخر سرپوشیده رامسر

رزرو ویلا با استخر سرپوشیده رامسر

رامسر

اجاره از :550,000 تومان

کد ویلا:

122

طبقات:

2

اتاق :

3

ساختمان:

180 m2

ویلا با استخر بیلیارد رامسر

ویلا با استخر بیلیارد رامسر

رامسر

اجاره از :600,000 تومان

کد ویلا:

123

طبقات:

2

اتاق :

4

ساختمان:

230 m2

اجاره ویلا با استخر و سونا رامسر

اجاره ویلا با استخر و سونا رامسر

رامسر

اجاره از :550,000 تومان

کد ویلا:

124

طبقات:

2

اتاق :

3

ساختمان:

160 m2

اجاره ویلا با استخر سونا شمال

اجاره ویلا با استخر سونا شمال

رامسر

اجاره از :499,000 تومان

کد ویلا:

125

طبقات:

1

اتاق :

3

ساختمان:

130 m2

اجاره ویلا استخردار در رامسر

اجاره ویلا استخردار در رامسر

رامسر

اجاره از :450,000 تومان

کد ویلا:

126

طبقات:

1

اتاق :

2

ساختمان:

90 m2

تخفیف ویلابااستخرسرپوشیده رامسر

تخفیف ویلابااستخرسرپوشیده رامسر

رامسر

اجاره از :380,000 تومان

کد ویلا:

127

طبقات:

1

اتاق :

2

ساختمان:

120 m2

اجاره ویلا لب ساحل شمال

اجاره ویلا لب ساحل شمال

رامسر

اجاره از :290,000 تومان

کد ویلا:

128

طبقات:

1

اتاق :

2

ساختمان:

110 m2

اجاره ویلابا چشم انداز دریا

اجاره ویلا با چشم انداز دریا

رامسر

اجاره از :300,000 تومان

کد ویلا:

129

طبقات:

1

اتاق :

2

ساختمان:

110 m2

ویلاباغی لب ساحل بابیلیارد

ویلاباغی لب ساحل بابیلیارد

رامسر

اجاره از :600,000 تومان

کد ویلا:

130

طبقات:

2

اتاق :

4

ساختمان:

220 m2

استخرجکوزی میزبیلیاردفوتبال دستی

استخرجکوزی میزبیلیاردفوتبال دستی

رامسر

اجاره از :450,000 تومان

کد ویلا:

131

طبقات:

2

اتاق :

3

ساختمان:

170 m2

ویلا کلبه چوبی جنگلی رامسر

ویلا کلبه چوبی جنگلی رامسر

رامسر

اجاره از :330,000 تومان

کد ویلا:

132

طبقات:

2

اتاق :

2

ساختمان:

85 m2

ویلا جنگلی با استخر و بیلیارد

ویلا جنگلی با استخر و بیلیارد

رامسر

اجاره از :500,000 تومان

کد ویلا:

133

طبقات:

1

اتاق :

3

ساختمان:

150 m2

استخرروبازسرپوشیده میزبیلیارد

استخرروبازسرپوشیده میزبیلیارد

رامسر

اجاره از :900,000 تومان

کد ویلا:

134

طبقات:

3

اتاق :

4

ساختمان:

500 m2

ساحلی اختصاصی با استخرروباز

ساحلی اختصاصی با استخرروباز

رامسر

اجاره از :300,000 تومان

کد ویلا:

135

طبقات:

1

اتاق :

2

ساختمان:

100 m2

اجاره ویلالب ساحل شمال

اجاره ویلا لب ساحل شمال

رامسر

اجاره از :350,000 تومان

کد ویلا:

136

طبقات:

1

اتاق :

2

ساختمان:

100 m2

اجاره ویلای ساحلی با میز بیلیارد

اجاره ویلا ی ساحلی با میز بیلیارد

رامسر

اجاره از :400,000 تومان

کد ویلا:

137

طبقات:

2

اتاق :

3

ساختمان:

250 m2

ویلالب ساحل با استخر روباز

ویلالب ساحل با استخر روباز

رامسر

اجاره از :590,000 تومان

کد ویلا:

138

طبقات:

2

اتاق :

6

ساختمان:

250 m2

رزرو ویلا استخردارسوپرلوکس

رزرو ویلا استخردارسوپرلوکس

رامسر

اجاره از :900,000 تومان

کد ویلا:

139

طبقات:

2

اتاق :

4

ساختمان:

300 m2

اجاره ویلا استخردار با فوتبال دستی

اجاره ویلا استخردار با فوتبال دستی

رامسر

اجاره از :750,000 تومان

کد ویلا:

140

طبقات:

2

اتاق :

4

ساختمان:

300 m2

ویلا دربستی 50متری ساحل

ویلا دربستی 50متری ساحل

رامسر

اجاره از :290,000 تومان

کد ویلا:

141

طبقات:

1

اتاق :

2

ساختمان:

100 m2

ویلابافوتبال دستی میزپینگ پنک

ویلابافوتبال دستی میزپینگ پنک

رامسر

اجاره از :390,000 تومان

کد ویلا:

142

طبقات:

2

اتاق :

4

ساختمان:

300 m2

اجاره ویلا دربستی در شمال

اجاره ویلا دربستی در شمال

رامسر

اجاره از :550,000 تومان

کد ویلا:

143

طبقات:

2

اتاق :

6

ساختمان:

250 m2

ویلا با ساحل اختصاصی رامسر

ویلا با ساحل اختصاصی رامسر

رامسر

اجاره از :270,000 تومان

کد ویلا:

144

طبقات:

2

اتاق :

2

ساختمان:

110 m2

اجاره ویلا استخردار در رامسر

اجاره ویلا استخردار در رامسر

رامسر

اجاره از :600,000 تومان

کد ویلا:

145

طبقات:

1

اتاق :

3

ساختمان:

130 m2

اجاره ویلا با میزبیلیارد

اجاره ویلا با میزبیلیارد

رامسر

اجاره از :350,000 تومان

کد ویلا:

146

طبقات:

2

اتاق :

2

ساختمان:

200 m2

رزرو ویلا استخردار شمال

رزرو ویلا استخردار شمال

رامسر

اجاره از :600,000 تومان

کد ویلا:

147

طبقات:

2

اتاق :

3

ساختمان:

180 m2

استخر سونا جکوزی بیلیارد

استخر سونا جکوزی بیلیارد

رامسر

اجاره از :1,000,000 تومان

کد ویلا:

148

طبقات:

2

اتاق :

5

ساختمان:

450 m2

اجاره ویلا دربستی نوساز شیک

اجاره ویلا دربستی نوساز شیک

رامسر

اجاره از :250,000 تومان

کد ویلا:

149

طبقات:

1

اتاق :

3

ساختمان:

150 m2

ویلاساحل اختصاصی با استخر

ویلاساحل اختصاصی با استخر

رامسر

اجاره از :550,000 تومان

کد ویلا:

150

طبقات:

2

اتاق :

2

ساختمان:

170 m2

اجاره ویلا دربستی شمال

اجاره ویلا دربستی شمال

رامسر

اجاره از :400,000 تومان

کد ویلا:

151

طبقات:

2

اتاق :

3

ساختمان:

250 m2

ویلا با استخرسرپوشیده و سونا

ویلا با استخرسرپوشیده و سونا

رامسر

اجاره از :600,000 تومان

کد ویلا:

152

طبقات:

1

اتاق :

3

ساختمان:

180 m2

ویلابااستخرسرپوشیده ایرهاکی

ویلابااستخرسرپوشیده ایرهاکی

رامسر

اجاره از :500,000 تومان

کد ویلا:

153

طبقات:

2

اتاق :

4

ساختمان:

300 m2

استخر سرپوشیده میزبیلیارد رامسر

استخر سرپوشیده میزبیلیارد رامسر

رامسر

اجاره از :1,000,000 تومان

کد ویلا:

154

طبقات:

1

اتاق :

3

ساختمان:

250 m2

ویلابااستخرروباز و بیلیارد رامسر

ویلابااستخرروباز و بیلیارد رامسر

رامسر

اجاره از :800,000 تومان

کد ویلا:

155

طبقات:

2

اتاق :

8

ساختمان:

350 m2

ویلاکلبه چوبی با استخرسرپوشیده

ویلاکلبه چوبی با استخرسرپوشیده

رامسر

اجاره از :420,000 تومان

کد ویلا:

156

طبقات:

1

اتاق :

2

ساختمان:

90 m2

اجاره ویلاجنگلی لب رودخانه

اجاره ویلا جنگلی لب رودخانه

رامسر

اجاره از :390,000 تومان

کد ویلا:

157

طبقات:

2

اتاق :

2

ساختمان:

170 m2

ویلا با استخر سرپوشیده و سونا

ویلا با استخر سرپوشیده و سونا

رامسر

اجاره از :500,000 تومان

کد ویلا:

158

طبقات:

2

اتاق :

4

ساختمان:

160 m2

اجاره ویلاساحل اختصاصی رامسر

اجاره ویلا ساحل اختصاصی رامسر

رامسر

اجاره از :380,000 تومان

کد ویلا:

159

طبقات:

2

اتاق :

3

ساختمان:

150 m2

اجاره ویلا واحدی نزدیک ساحل

اجاره ویلا واحدی نزدیک ساحل

رامسر

اجاره از :700,000 تومان

کد ویلا:

1002

طبقات:

2

اتاق :

3

ساختمان:

110 m2

اجاره ویلا vip ساحلی

اجاره ویلا vip ساحلی

رامسر

اجاره از :550,000 تومان

کد ویلا:

1003

طبقات:

2

اتاق :

1

ساختمان:

85 m2

اجاره ویلا در جواهرده رامسر

اجاره ویلا در جواهرده رامسر

رامسر

اجاره از :400,000 تومان

کد ویلا:

1004

طبقات:

2

اتاق :

2

ساختمان:

80 m2

اجاره واحد روبه دریا رامسر

اجاره واحد روبه دریا رامسر

رامسر

اجاره از :700,000 تومان

کد ویلا:

1006

طبقات:

2

اتاق :

2

ساختمان:

110 m2

اجاره سوئیت با چشم انداز دریا

اجاره سوئیت با چشم انداز دریا

رامسر

اجاره از :500,000 تومان

کد ویلا:

1007

طبقات:

2

اتاق :

1

ساختمان:

65 m2

اجاره واحد لب ساحل رامسر

اجاره واحد لب ساحل رامسر

رامسر

اجاره از :700,000 تومان

کد ویلا:

1008

طبقات:

2

اتاق :

2

ساختمان:

80 m2

واحد دوخواب تراس به دریا

واحد دوخواب تراس به دریا

رامسر

اجاره از :700,000 تومان

کد ویلا:

1009

طبقات:

2

اتاق :

2

ساختمان:

110 m2

اجاره سوئیت کلبه جنگلی رامسر

اجاره سوئیت کلبه جنگلی رامسر

رامسر

اجاره از :550,000 تومان

کد ویلا:

1014

طبقات:

1

اتاق :

0

ساختمان:

35 m2

اجاره خانه دربستی در رامسر

اجاره خانه دربستی در رامسر

رامسر

اجاره از :500,000 تومان

کد ویلا:

1015

طبقات:

1

اتاق :

2

ساختمان:

100 m2

اجاره واحد جنگلی در رامسر

اجاره واحد جنگلی در رامسر

رامسر

اجاره از :700,000 تومان

کد ویلا:

1016

طبقات:

2

اتاق :

2

ساختمان:

100 m2

ویلایار : اجاره ویلا شمال ، شمشک، میگون، کیش، چادگان،رامسر ، لواسان و ....

به وب سایت رسمی ویلایار خوش آمدید.افتخاری دیگر در غرب مازندران رامسر .ویلایار سایت نیازمندی تخصصی آگهی املاک های اجاره ای (اقامتی-تفریحی) شامل ویلا سوئیت آپارتمان هتل در سراسر ایران میباشد.در این سایت لیستی از ویلاها آپارتمان هتل سوئیت مشاهده می کنید که توسط خود صاحب ملک یا دفاتر رزرواسیون جهت اجاره روزانه ثبت شده اند.ویلایار تمامی افرادی که در این سایت عضو شده اند از طریق گوناگون شناسایی کرده.به خاطر بسپارید مشخصات کامل مالک در سیستم ویلایار ثبت شده است.بدون هیچ واسطه ای ویلای خود را اجاره دهید- اجاره ویلا ، آپارتمان ، سوئیت و ملک خود را به ما بسپارید-ارتباط مستقیم صاحب ملک با مسافر.هیچ یک از املاک های ثبت شده در ویلایار متعلق به ویلایار نمیباشد و توسط کاربران در سایت درج شده اند.بدون هیچ هزینه ای ویلای خود را به سراسر ایران معرفی کنید.ویلایار آماده خدمات رسانی به گردشگران صاحبان ملک در زمینه رزرو و اجاره ویلا میباشد . امکانات ویژه ویلایار: عضویت رایگان-ثبت ملک رایگان-معرفی جاذبه گردشگری-ظاهری زیبا و آسان-امکان جستجو استان شهروکدملک-تماس مستقیم با صاحب ملک-درخواست اجاره پیامکی-نمایش عکس های ویلا-نمایش امکانات ویلا-نمایش آدرس ویلا رو نقشه-امکان ثبت نظر-امکان مدیریت ویلا-قیمت گزاری به روز ویلا- طرح ویژه بیمه آتش سوزی صاحبان ملک در ویلایار- صدور قرارداد آنلاین – صاحب امتیاز وب سایت ویلایار دفترنگین سبز رامسر میباشد. دفترپذیرش نگین سبز رامسر زیرنظرسازمان میراث فرهنگی صنایع دستی گردشگری رامسر میباشد اجاره ویلا ، سوئیت و آپارتمان در ویلایار..

Phone Number: 09117564641

راه های ارتباطی

۰۹۱۱۵۰۱۰۶۰۰ ۰۹۳۰۵۲۷۱۱۱۹ ۰۹۱۹۶۷۶۹۸۲۲

Contact us via


دفتر نگین سبز زیرنظرسازمان میراث فرهنگی صنایع دستی گردشگری رامسر

ادرس:رامسر میدان شهیدرجایی ابتدای بلوار مهندس راهب

رزرو انلاین صدور قرارداد پاسخگویی و خدمات دهی 24 ساعته

بمدیریت نیما قاسم نژاد