کد ملک

انتخاب استان

انتخاب شهر

بازه ی قیمت

از

تا

کلبه-برکه-بیلیارد-استخردوبل-پینگ پنگ

کلبه-برکه-بیلیارد-استخردوبل-پینگ پنگ

رامسر

اجاره از :350,000 تومان

کد ویلا:

252

طبقات:

1

اتاق :

3

ساختمان:

150 m2

تخفیف ویلابااستخرسرپوشیده رامسر

تخفیف ویلابااستخرسرپوشیده رامسر

رامسر

اجاره از :380,000 تومان

کد ویلا:

127

طبقات:

1

اتاق :

2

ساختمان:

120 m2

ویلاجنگلی جاده جواهرده رامسر

ویلاجنگلی جاده جواهرده رامسر

رامسر

اجاره از :350,000 تومان

کد ویلا:

237

طبقات:

2

اتاق :

3

ساختمان:

110 m2

اجاره ویلا استخردار با فوتبال دستی

اجاره ویلا استخردار با فوتبال دستی

رامسر

اجاره از :750,000 تومان

کد ویلا:

140

طبقات:

2

اتاق :

4

ساختمان:

300 m2

اجاره ویلا استخردار نوساز رامسر

اجاره ویلا استخردار نوساز رامسر

رامسر

اجاره از :650,000 تومان

کد ویلا:

251

طبقات:

2

اتاق :

3

ساختمان:

200 m2

اجاره ویلا ساحلی vipرامسر

اجاره ویلا ساحلی vipرامسر

رامسر

اجاره از :150,000 تومان

کد ویلا:

102

طبقات:

2

اتاق :

1

ساختمان:

85 m2

اجاره ویلا ساحلی فوق لوکس رامسر

اجاره ویلا ساحلی فوق لوکس رامسر

رامسر

اجاره از :600,000 تومان

کد ویلا:

192

طبقات:

2

اتاق :

3

ساختمان:

130 m2

اجاره ویلا استخردار دوبل در رامسر

اجاره ویلا استخردار دوبل در رامسر

رامسر

اجاره از :700,000 تومان

کد ویلا:

246

طبقات:

2

اتاق :

4

ساختمان:

200 m2

ویلاکوهپایه ای با استخر بیلیاردسونا

ویلاکوهپایه ای با استخر بیلیاردسونا

رامسر

اجاره از :650,000 تومان

کد ویلا:

241

طبقات:

2

اتاق :

2

ساختمان:

110 m2

استخرسوناجکوزی بیلیارد

استخرسوناجکوزی بیلیارد

رامسر

اجاره از :1,000,000 تومان

کد ویلا:

100

طبقات:

3

اتاق :

4

ساختمان:

300 m2

استخر سونا جکوزی میز بیلیارد

استخر سونا جکوزی میز بیلیارد

رامسر

اجاره از :750,000 تومان

کد ویلا:

101

طبقات:

1

اتاق :

3

ساختمان:

180 m2

اجاره ویلادربستی لب ساحل

اجاره ویلا دربستی لب ساحل

رامسر

اجاره از :300,000 تومان

کد ویلا:

107

طبقات:

1

اتاق :

2

ساختمان:

110 m2

اجاره ویلا جنگلی با استخر رامسر

اجاره ویلا جنگلی با استخر رامسر

رامسر

اجاره از :1,000,000 تومان

کد ویلا:

105

طبقات:

1

اتاق :

4

ساختمان:

250 m2

ویلا با استخر سونا جکوزی رامسر

ویلا با استخر سونا جکوزی رامسر

رامسر

اجاره از :1,000,000 تومان

کد ویلا:

108

طبقات:

2

اتاق :

3

ساختمان:

250 m2

استخرروبازسرپوشیده میزبیلیارد

استخرروبازسرپوشیده میزبیلیارد

رامسر

اجاره از :900,000 تومان

کد ویلا:

134

طبقات:

3

اتاق :

4

ساختمان:

500 m2

استخر سونا جکوزی بیلیارد

استخر سونا جکوزی بیلیارد

رامسر

اجاره از :1,000,000 تومان

کد ویلا:

148

طبقات:

2

اتاق :

5

ساختمان:

450 m2

استخرسوناجکوزی بیلیارد نوساز

استخرسوناجکوزی بیلیارد نوساز

رامسر

اجاره از :1,000,000 تومان

کد ویلا:

239

طبقات:

2

اتاق :

3

ساختمان:

200 m2

اجاره ویلا استخردار با چشم انداز

اجاره ویلا استخردار با چشم انداز

رامسر

اجاره از :490,000 تومان

کد ویلا:

115

طبقات:

1

اتاق :

2

ساختمان:

100 m2

اجاره ویلا لب ساحل لوکس

اجاره ویلا لب ساحل لوکس

رامسر

اجاره از :550,000 تومان

کد ویلا:

118

طبقات:

2

اتاق :

4

ساختمان:

300 m2

اجاره ویلابااستخر سونا بیلیارد

اجاره ویلا بااستخر سونا بیلیارد

رامسر

اجاره از :550,000 تومان

کد ویلا:

110

طبقات:

1

اتاق :

2

ساختمان:

130 m2

اجاره ویلا استخردار در رامسر

اجاره ویلا استخردار در رامسر

رامسر

اجاره از :450,000 تومان

کد ویلا:

126

طبقات:

1

اتاق :

2

ساختمان:

90 m2

ویلاساحلی با استخرو بیلیارد

ویلاساحلی با استخرو بیلیارد

رامسر

اجاره از :1,000,000 تومان

کد ویلا:

188

طبقات:

1

اتاق :

4

ساختمان:

220 m2

اجاره ویلا استخردار کلبه ای نوساز

اجاره ویلا استخردار کلبه ای نوساز

رامسر

اجاره از :500,000 تومان

کد ویلا:

247

طبقات:

1

اتاق :

2

ساختمان:

110 m2

ویلا کلبه چوبی جنگلی رامسر

ویلا کلبه چوبی جنگلی رامسر

رامسر

اجاره از :330,000 تومان

کد ویلا:

132

طبقات:

2

اتاق :

2

ساختمان:

85 m2

ویلا جنگلی با استخر سرپوشیده

ویلا جنگلی با استخر سرپوشیده

رامسر

اجاره از :1,000,000 تومان

کد ویلا:

116

طبقات:

3

اتاق :

6

ساختمان:

250 m2

استخرروبازسرپوشیده سوناجکوزی بیلیارد

استخرروبازسرپوشیده سوناجکوزی بیلیارد

رامسر

اجاره از :1,500,000 تومان

کد ویلا:

111

طبقات:

3

اتاق :

5

ساختمان:

400 m2

اجاره ویلا استخردار نوساز رامسر

اجاره ویلا استخردار نوساز رامسر

رامسر

اجاره از :700,000 تومان

کد ویلا:

109

طبقات:

2

اتاق :

3

ساختمان:

170 m2

ویلاباغی لب ساحل بابیلیارد

ویلاباغی لب ساحل بابیلیارد

رامسر

اجاره از :600,000 تومان

کد ویلا:

130

طبقات:

2

اتاق :

4

ساختمان:

220 m2

اجاره ویلا با استخر و سونا

اجاره ویلا با استخر و سونا

رامسر

اجاره از :650,000 تومان

کد ویلا:

103

طبقات:

1

اتاق :

3

ساختمان:

170 m2

ویلا با استخر سرپوشیده و سونا

ویلا با استخر سرپوشیده و سونا

رامسر

اجاره از :500,000 تومان

کد ویلا:

158

طبقات:

2

اتاق :

4

ساختمان:

160 m2

ویلا با استخر سونا جکوزی

ویلا با استخر سونا جکوزی

رامسر

اجاره از :1,100,000 تومان

کد ویلا:

119

طبقات:

2

اتاق :

3

ساختمان:

250 m2

استخرروباز آبگرم سونا خشک و بخار

استخرروباز آبگرم سونا خشک و بخار

رامسر

اجاره از :700,000 تومان

کد ویلا:

114

طبقات:

2

اتاق :

4

ساختمان:

300 m2

ویلابااستخرجکوزی فوتبال دستی

ویلابااستخرجکوزی فوتبال دستی

رامسر

اجاره از :700,000 تومان

کد ویلا:

112

طبقات:

2

اتاق :

4

ساختمان:

240 m2

اجاره ویلا استخردار در رامسر

اجاره ویلا استخردار در رامسر

رامسر

اجاره از :600,000 تومان

کد ویلا:

145

طبقات:

1

اتاق :

3

ساختمان:

130 m2

اجاره ویلا استخردار در رامسر

اجاره ویلا استخردار در رامسر

رامسر

اجاره از :650,000 تومان

کد ویلا:

169

طبقات:

2

اتاق :

3

ساختمان:

180 m2

اجاره ویلالب ساحل شمال

اجاره ویلا لب ساحل شمال

رامسر

اجاره از :350,000 تومان

کد ویلا:

136

طبقات:

1

اتاق :

2

ساختمان:

100 m2

ویلابااستخر سونا میزبیلیارد رامسر

ویلابااستخر سونا میزبیلیارد رامسر

رامسر

اجاره از :700,000 تومان

کد ویلا:

250

طبقات:

2

اتاق :

3

ساختمان:

180 m2

اجاره ویلا استخردار واحدی رامسر

اجاره ویلا استخردار واحدی رامسر

رامسر

اجاره از :450,000 تومان

کد ویلا:

249

طبقات:

2

اتاق :

2

ساختمان:

110 m2

اجاره ویلا استخردار در رامسر

اجاره ویلا استخردار در رامسر

رامسر

اجاره از :390,000 تومان

کد ویلا:

248

طبقات:

2

اتاق :

3

ساختمان:

120 m2

ویلا با استخرسرپوشیده و سونا

ویلا با استخرسرپوشیده و سونا

رامسر

اجاره از :500,000 تومان

کد ویلا:

189

طبقات:

2

اتاق :

4

ساختمان:

180 m2

اجاره ویلا استخردار در رامسر

اجاره ویلا استخردار در رامسر

رامسر

اجاره از :490,000 تومان

کد ویلا:

242

طبقات:

2

اتاق :

3

ساختمان:

200 m2

اجاره ویلا جنگلی در چابکسر

اجاره ویلا جنگلی در چابکسر

رامسر

اجاره از :220,000 تومان

کد ویلا:

245

طبقات:

1

اتاق :

1

ساختمان:

85 m2

اجاره ویلاجنگلی در رامسر

اجاره ویلا جنگلی در رامسر

رامسر

اجاره از :200,000 تومان

کد ویلا:

186

طبقات:

2

اتاق :

3

ساختمان:

170 m2

اجاره ویلا لب ساحل در شمال

اجاره ویلا لب ساحل در شمال

رامسر

اجاره از :320,000 تومان

کد ویلا:

191

طبقات:

2

اتاق :

3

ساختمان:

220 m2

اجاره ویلاساحلی با استخرسرپوشیده

اجاره ویلا ساحلی با استخرسرپوشیده

رامسر

اجاره از :400,000 تومان

کد ویلا:

187

طبقات:

1

اتاق :

1

ساختمان:

85 m2

اجاره ویلا دربستی در بلوارمعلم

اجاره ویلا دربستی در بلوارمعلم

رامسر

اجاره از :500,000 تومان

کد ویلا:

175

طبقات:

3

اتاق :

4

ساختمان:

300 m2

اجاره ویلاساحلی در رامسر

اجاره ویلا ساحلی در رامسر

رامسر

اجاره از :450,000 تومان

کد ویلا:

185

طبقات:

2

اتاق :

4

ساختمان:

200 m2

ویلاساحل اختصاصی در رامسر

ویلاساحل اختصاصی در رامسر

رامسر

اجاره از :500,000 تومان

کد ویلا:

177

طبقات:

2

اتاق :

5

ساختمان:

220 m2

اجاره ویلا لب ساحل شمال

اجاره ویلا لب ساحل شمال

رامسر

اجاره از :420,000 تومان

کد ویلا:

164

طبقات:

1

اتاق :

4

ساختمان:

150 m2

ویلاساحل اختصاصی با استخر

ویلاساحل اختصاصی با استخر

رامسر

اجاره از :550,000 تومان

کد ویلا:

150

طبقات:

2

اتاق :

2

ساختمان:

170 m2

ویلابااستخرسرپوشیده ایرهاکی

ویلابااستخرسرپوشیده ایرهاکی

رامسر

اجاره از :500,000 تومان

کد ویلا:

153

طبقات:

2

اتاق :

4

ساختمان:

300 m2

اجاره ویلا لب ساحل رامسر

اجاره ویلا لب ساحل رامسر

رامسر

اجاره از :350,000 تومان

کد ویلا:

172

طبقات:

1

اتاق :

3

ساختمان:

100 m2

اجاره مجتمع جنگلی با چشم انداز

اجاره مجتمع جنگلی با چشم انداز

رامسر

اجاره از :330,000 تومان

کد ویلا:

174

طبقات:

4

اتاق :

2

ساختمان:

85 m2

اجاره ویلا دربستی در رامسر

اجاره ویلا دربستی در رامسر

رامسر

اجاره از :250,000 تومان

کد ویلا:

167

طبقات:

1

اتاق :

2

ساختمان:

110 m2

اجاره ویلا نزدیک تله کابین

اجاره ویلا نزدیک تله کابین

رامسر

اجاره از :220,000 تومان

کد ویلا:

173

طبقات:

2

اتاق :

2

ساختمان:

85 m2

اجاره ویلا دربستی در بلوار معلم

اجاره ویلا دربستی در بلوار معلم

رامسر

اجاره از :400,000 تومان

کد ویلا:

166

طبقات:

2

اتاق :

4

ساختمان:

300 m2

ویلا با استخر روباز لوکس

ویلا با استخر روباز لوکس

رامسر

اجاره از :390,000 تومان

کد ویلا:

170

طبقات:

2

اتاق :

3

ساختمان:

170 m2

اجاره ویلا کنار دریا در رامسر

اجاره ویلا کنار دریا در رامسر

رامسر

اجاره از :330,000 تومان

کد ویلا:

165

طبقات:

2

اتاق :

3

ساختمان:

160 m2

اجاره ویلا کلیدی لوکس در رامسر

اجاره ویلا کلیدی لوکس در رامسر

رامسر

اجاره از :500,000 تومان

کد ویلا:

161

طبقات:

2

اتاق :

4

ساختمان:

250 m2

ویلا جنگلی لب رودخانه رامسر

ویلا جنگلی لب رودخانه رامسر

رامسر

اجاره از :250,000 تومان

کد ویلا:

163

طبقات:

1

اتاق :

2

ساختمان:

85 m2

اجاره ویلا استخردار در رامسر

اجاره ویلا استخردار در رامسر

رامسر

اجاره از :590,000 تومان

کد ویلا:

160

طبقات:

2

اتاق :

4

ساختمان:

220 m2

اجاره ویلاساحل اختصاصی رامسر

اجاره ویلا ساحل اختصاصی رامسر

رامسر

اجاره از :380,000 تومان

کد ویلا:

159

طبقات:

2

اتاق :

3

ساختمان:

150 m2

ویلا استخردار نزدیک ساحل

ویلا استخردار نزدیک ساحل

رامسر

اجاره از :390,000 تومان

کد ویلا:

162

طبقات:

1

اتاق :

4

ساختمان:

200 m2

ویلاکلبه چوبی با استخرسرپوشیده

ویلاکلبه چوبی با استخرسرپوشیده

رامسر

اجاره از :420,000 تومان

کد ویلا:

156

طبقات:

1

اتاق :

2

ساختمان:

90 m2

استخر سرپوشیده میزبیلیارد رامسر

استخر سرپوشیده میزبیلیارد رامسر

رامسر

اجاره از :1,000,000 تومان

کد ویلا:

154

طبقات:

1

اتاق :

3

ساختمان:

250 m2

اجاره ویلاجنگلی لب رودخانه

اجاره ویلا جنگلی لب رودخانه

رامسر

اجاره از :390,000 تومان

کد ویلا:

157

طبقات:

2

اتاق :

2

ساختمان:

170 m2

رزرو ویلا استخردار شمال

رزرو ویلا استخردار شمال

رامسر

اجاره از :600,000 تومان

کد ویلا:

147

طبقات:

2

اتاق :

3

ساختمان:

180 m2

ویلابااستخرروباز و بیلیارد رامسر

ویلابااستخرروباز و بیلیارد رامسر

رامسر

اجاره از :800,000 تومان

کد ویلا:

155

طبقات:

2

اتاق :

8

ساختمان:

350 m2

ویلابافوتبال دستی میزپینگ پنک

ویلابافوتبال دستی میزپینگ پنک

رامسر

اجاره از :390,000 تومان

کد ویلا:

142

طبقات:

2

اتاق :

4

ساختمان:

300 m2

اجاره ویلا با میزبیلیارد

اجاره ویلا با میزبیلیارد

رامسر

اجاره از :350,000 تومان

کد ویلا:

146

طبقات:

2

اتاق :

2

ساختمان:

200 m2

ویلالب ساحل با استخر روباز

ویلالب ساحل با استخر روباز

رامسر

اجاره از :590,000 تومان

کد ویلا:

138

طبقات:

2

اتاق :

6

ساختمان:

250 m2

رزرو ویلا استخردارسوپرلوکس

رزرو ویلا استخردارسوپرلوکس

رامسر

اجاره از :900,000 تومان

کد ویلا:

139

طبقات:

2

اتاق :

4

ساختمان:

300 m2

استخرجکوزی میزبیلیاردفوتبال دستی

استخرجکوزی میزبیلیاردفوتبال دستی

رامسر

اجاره از :450,000 تومان

کد ویلا:

131

طبقات:

2

اتاق :

3

ساختمان:

170 m2

ویلا با استخرنزدیک ساحل

ویلا با استخرنزدیک ساحل

رامسر

اجاره از :490,000 تومان

کد ویلا:

117

طبقات:

1

اتاق :

2

ساختمان:

85 m2

اجاره ویلا با استخرسرپوشیده

اجاره ویلا با استخرسرپوشیده

رامسر

اجاره از :600,000 تومان

کد ویلا:

113

طبقات:

2

اتاق :

3

ساختمان:

170 m2

اجاره ویلا با استخر بیلیارد در رامسر

اجاره ویلا با استخر بیلیارد در رامسر

رامسر

اجاره از :490,000 تومان

کد ویلا:

243

طبقات:

2

اتاق :

3

ساختمان:

200 m2

استخر جکوزی بیلیاردساحلی

استخر جکوزی بیلیاردساحلی

رامسر

اجاره از :800,000 تومان

کد ویلا:

120

طبقات:

3

اتاق :

4

ساختمان:

250 m2

ویلا با استخرسرپوشیده و سونا

ویلا با استخرسرپوشیده و سونا

رامسر

اجاره از :600,000 تومان

کد ویلا:

152

طبقات:

1

اتاق :

3

ساختمان:

180 m2

اجاره ویلااستخردارنزدیک ساحل

اجاره ویلا استخردارنزدیک ساحل

رامسر

اجاره از :550,000 تومان

کد ویلا:

244

طبقات:

1

اتاق :

2

ساختمان:

160 m2

اجاره ویلا دربستی شمال

اجاره ویلا دربستی شمال

رامسر

اجاره از :400,000 تومان

کد ویلا:

151

طبقات:

2

اتاق :

3

ساختمان:

250 m2

ویلا با استخر بیلیارد رامسر

ویلا با استخر بیلیارد رامسر

رامسر

اجاره از :600,000 تومان

کد ویلا:

123

طبقات:

2

اتاق :

4

ساختمان:

230 m2

اجاره ویلا دربستی نوساز شیک

اجاره ویلا دربستی نوساز شیک

رامسر

اجاره از :250,000 تومان

کد ویلا:

149

طبقات:

1

اتاق :

3

ساختمان:

150 m2

ویلا با ساحل اختصاصی رامسر

ویلا با ساحل اختصاصی رامسر

رامسر

اجاره از :270,000 تومان

کد ویلا:

144

طبقات:

2

اتاق :

2

ساختمان:

110 m2

ویلا دربستی 50متری ساحل

ویلا دربستی 50متری ساحل

رامسر

اجاره از :290,000 تومان

کد ویلا:

141

طبقات:

1

اتاق :

2

ساختمان:

100 m2

اجاره ویلای ساحلی با میز بیلیارد

اجاره ویلا ی ساحلی با میز بیلیارد

رامسر

اجاره از :400,000 تومان

کد ویلا:

137

طبقات:

2

اتاق :

3

ساختمان:

250 m2

ساحلی اختصاصی با استخرروباز

ساحلی اختصاصی با استخرروباز

رامسر

اجاره از :300,000 تومان

کد ویلا:

135

طبقات:

1

اتاق :

2

ساختمان:

100 m2

ویلا جنگلی با استخر و بیلیارد

ویلا جنگلی با استخر و بیلیارد

رامسر

اجاره از :500,000 تومان

کد ویلا:

133

طبقات:

1

اتاق :

3

ساختمان:

150 m2

اجاره ویلابا چشم انداز دریا

اجاره ویلا با چشم انداز دریا

رامسر

اجاره از :300,000 تومان

کد ویلا:

129

طبقات:

1

اتاق :

2

ساختمان:

110 m2

اجاره ویلا لب ساحل شمال

اجاره ویلا لب ساحل شمال

رامسر

اجاره از :290,000 تومان

کد ویلا:

128

طبقات:

1

اتاق :

2

ساختمان:

110 m2

اجاره ویلا با استخر سونا شمال

اجاره ویلا با استخر سونا شمال

رامسر

اجاره از :499,000 تومان

کد ویلا:

125

طبقات:

1

اتاق :

3

ساختمان:

130 m2

اجاره ویلا با استخر و سونا رامسر

اجاره ویلا با استخر و سونا رامسر

رامسر

اجاره از :550,000 تومان

کد ویلا:

124

طبقات:

2

اتاق :

3

ساختمان:

160 m2

رزرو ویلا با استخر سرپوشیده رامسر

رزرو ویلا با استخر سرپوشیده رامسر

رامسر

اجاره از :550,000 تومان

کد ویلا:

122

طبقات:

2

اتاق :

3

ساختمان:

180 m2

استخر روباز با سیستم تصفیه

استخر روباز با سیستم تصفیه

رامسر

اجاره از :490,000 تومان

کد ویلا:

121

طبقات:

2

اتاق :

3

ساختمان:

270 m2

اجاره ویلا جنگلی در رامسر

اجاره ویلا جنگلی در رامسر

رامسر

اجاره از :400,000 تومان

کد ویلا:

240

طبقات:

2

اتاق :

2

ساختمان:

120 m2

اجاره ویلاکوهپایه ای در رامسر

اجاره ویلا کوهپایه ای در رامسر

رامسر

اجاره از :200,000 تومان

کد ویلا:

238

طبقات:

2

اتاق :

2

ساختمان:

140 m2

ویلاجنگلی دوهزار تنکابن

ویلاجنگلی دوهزار تنکابن

تنکابن

اجاره از :400,000 تومان

کد ویلا:

235

طبقات:

1

اتاق :

2

ساختمان:

85 m2

ویلا ساحلی لوکس در رامسر

ویلا ساحلی لوکس در رامسر

رامسر

اجاره از :190,000 تومان

کد ویلا:

236

طبقات:

2

اتاق :

3

ساختمان:

100 m2

اجاره ویلا با استخر روباز

اجاره ویلا با استخر روباز

رامسر

اجاره از :390,000 تومان

کد ویلا:

106

طبقات:

2

اتاق :

3

ساختمان:

300 m2

اجاره ویلااستخردار رامسر

اجاره ویلا استخردار رامسر

رامسر

اجاره از :390,000 تومان

کد ویلا:

234

طبقات:

1

اتاق :

2

ساختمان:

100 m2

اجاره ویلا جنگلی با چشم انداز

اجاره ویلا جنگلی با چشم انداز

رامسر

اجاره از :220,000 تومان

کد ویلا:

224

طبقات:

1

اتاق :

2

ساختمان:

85 m2

اجاره ویلادربستی در رامسر

اجاره ویلا دربستی در رامسر

رامسر

اجاره از :400,000 تومان

کد ویلا:

216

طبقات:

2

اتاق :

4

ساختمان:

350 m2

اجاره ویلاکوهپایه ای در رامسر

اجاره ویلا کوهپایه ای در رامسر

رامسر

اجاره از :220,000 تومان

کد ویلا:

225

طبقات:

2

اتاق :

2

ساختمان:

100 m2

اجاره ویلا با استخر روباز رامسر

اجاره ویلا با استخر روباز رامسر

رامسر

اجاره از :400,000 تومان

کد ویلا:

231

طبقات:

2

اتاق :

4

ساختمان:

400 m2

اجاره ویلا با استخرسرپوشیده شمال

اجاره ویلا با استخرسرپوشیده شمال

رامسر

اجاره از :450,000 تومان

کد ویلا:

232

طبقات:

2

اتاق :

2

ساختمان:

175 m2

اقامتگاه بومی سنتی جنگلی رامسر

اقامتگاه بومی سنتی جنگلی رامسر

رامسر

اجاره از :200,000 تومان

کد ویلا:

233

طبقات:

1

اتاق :

1

ساختمان:

55 m2

استخرروباز میزپینگ پنگ ایرهاکی

استخرروباز میزپینگ پنگ ایرهاکی

رامسر

اجاره از :900,000 تومان

کد ویلا:

104

طبقات:

1

اتاق :

3

ساختمان:

130 m2

اجاره ویلاکوهپایه ای در رامسر

اجاره ویلا کوهپایه ای در رامسر

رامسر

اجاره از :350,000 تومان

کد ویلا:

241

طبقات:

2

اتاق :

2

ساختمان:

85 m2

اجاره ویلابا استخرسرپوشیده جکوزی

اجاره ویلا با استخرسرپوشیده جکوزی

سرخرود

اجاره از :800,000 تومان

کد ویلا:

230

طبقات:

3

اتاق :

5

ساختمان:

300 m2

اجاره ویلا با استخر روباز لوکس

اجاره ویلا با استخر روباز لوکس

نور

اجاره از :1,000,000 تومان

کد ویلا:

229

طبقات:

2

اتاق :

3

ساختمان:

250 m2

اجاره ویلا با استخر سرپوشیده

اجاره ویلا با استخر سرپوشیده

رامسر

اجاره از :600,000 تومان

کد ویلا:

228

طبقات:

2

اتاق :

4

ساختمان:

200 m2

اجاره ویلا استخردار سوپرلوکس

اجاره ویلا استخردار سوپرلوکس

محمودآباد

اجاره از :1,200,000 تومان

کد ویلا:

227

طبقات:

2

اتاق :

4

ساختمان:

200 m2

اجاره ویلا دربستی دوبلکس رامسر

اجاره ویلا دربستی دوبلکس رامسر

رامسر

اجاره از :190,000 تومان

کد ویلا:

226

طبقات:

1

اتاق :

2

ساختمان:

90 m2

ویلااستخردار نزدیک ساحل

ویلااستخردار نزدیک ساحل

رامسر

اجاره از :400,000 تومان

کد ویلا:

222

طبقات:

1

اتاق :

2

ساختمان:

100 m2

ویلابا استخرروبازنزدیک ساحل

ویلابا استخرروبازنزدیک ساحل

رامسر

اجاره از :300,000 تومان

کد ویلا:

221

طبقات:

1

اتاق :

3

ساختمان:

110 m2

اجاره ویلا دربستی لب ساحل

اجاره ویلا دربستی لب ساحل

رامسر

اجاره از :250,000 تومان

کد ویلا:

220

طبقات:

1

اتاق :

2

ساختمان:

100 m2

اجاره ویلا دربستی در رامسر

اجاره ویلا دربستی در رامسر

رامسر

اجاره از :300,000 تومان

کد ویلا:

219

طبقات:

2

اتاق :

3

ساختمان:

120 m2

اجاره ویلا دربستی نزدیک ساحل

اجاره ویلا دربستی نزدیک ساحل

رامسر

اجاره از :300,000 تومان

کد ویلا:

218

طبقات:

1

اتاق :

2

ساختمان:

110 m2

اجاره روزانه ویلا استخردار در رامسر

اجاره روزانه ویلا استخردار در رامسر

رامسر

اجاره از :500,000 تومان

کد ویلا:

217

طبقات:

2

اتاق :

4

ساختمان:

200 m2

اجاره ویلا سه خوابه در رامسر

اجاره ویلا سه خوابه در رامسر

رامسر

اجاره از :300,000 تومان

کد ویلا:

215

طبقات:

2

اتاق :

3

ساختمان:

130 m2

اجاره ویلا جنگلی جاده جواهرده

اجاره ویلا جنگلی جاده جواهرده

رامسر

اجاره از :180,000 تومان

کد ویلا:

214

طبقات:

2

اتاق :

2

ساختمان:

170 m2

اجاره ویلا جنگلی نزدیک رامسر

اجاره ویلا جنگلی نزدیک رامسر

چابکسر

اجاره از :250,000 تومان

کد ویلا:

213

طبقات:

3

اتاق :

2

ساختمان:

110 m2

اجاره ویلا دربستی در رامسر

اجاره ویلا دربستی در رامسر

رامسر

اجاره از :350,000 تومان

کد ویلا:

212

طبقات:

2

اتاق :

2

ساختمان:

150 m2

اجاره ویلا جنگلی با استخرسرپوشیده

اجاره ویلا جنگلی با استخرسرپوشیده

رامسر

اجاره از :600,000 تومان

کد ویلا:

211

طبقات:

2

اتاق :

2

ساختمان:

130 m2

اجاره ویلا سریال ستایش در رامسر

اجاره ویلا سریال ستایش در رامسر

رامسر

اجاره از :300,000 تومان

کد ویلا:

210

طبقات:

2

اتاق :

2

ساختمان:

120 m2

اجاره ویلا لب کوه در رامسر

اجاره ویلا لب کوه در رامسر

رامسر

اجاره از :350,000 تومان

کد ویلا:

209

طبقات:

2

اتاق :

2

ساختمان:

110 m2

اجاره ویلا2خوابه با استخرسرپوشیده

اجاره ویلا 2خوابه با استخرسرپوشیده

رامسر

اجاره از :400,000 تومان

کد ویلا:

208

طبقات:

1

اتاق :

2

ساختمان:

100 m2

اجاره ویلا با استخرسرپوشیده شمال

اجاره ویلا با استخرسرپوشیده شمال

رامسر

اجاره از :500,000 تومان

کد ویلا:

207

طبقات:

2

اتاق :

3

ساختمان:

175 m2

اجاره ویلا با استخر در گردنه حیران

اجاره ویلا با استخر در گردنه حیران

گردنه حیران

اجاره از :1,000,000 تومان

کد ویلا:

206

طبقات:

3

اتاق :

4

ساختمان:

250 m2

اجاره ویلا3خواب دربستی در رامسر

اجاره ویلا 3خواب دربستی در رامسر

رامسر

اجاره از :350,000 تومان

کد ویلا:

205

طبقات:

1

اتاق :

3

ساختمان:

150 m2

اجاره ویلادرباغ پرتقال نزدیک ساحل

اجاره ویلا درباغ پرتقال نزدیک ساحل

رامسر

اجاره از :350,000 تومان

کد ویلا:

204

طبقات:

1

اتاق :

3

ساختمان:

200 m2

اجاره روزانه ویلا دربستی در رامسر

اجاره روزانه ویلا دربستی در رامسر

رامسر

اجاره از :350,000 تومان

کد ویلا:

203

طبقات:

2

اتاق :

3

ساختمان:

200 m2

اجاره ویلا لب ساحل در شمال رامسر

اجاره ویلا لب ساحل در شمال رامسر

رامسر

اجاره از :400,000 تومان

کد ویلا:

202

طبقات:

1

اتاق :

2

ساختمان:

150 m2

اجاره ویلاساحلی در شمال

اجاره ویلا ساحلی در شمال

رامسر

اجاره از :350,000 تومان

کد ویلا:

201

طبقات:

2

اتاق :

4

ساختمان:

200 m2

اجاره ویلابا ویوی بی نظیر به ساحل

اجاره ویلا با ویوی بی نظیر به ساحل

رامسر

اجاره از :200,000 تومان

کد ویلا:

200

طبقات:

2

اتاق :

1

ساختمان:

85 m2

ویلا بااستخرسرپوشیده در شمال

ویلا بااستخرسرپوشیده در شمال

رامسر

اجاره از :500,000 تومان

کد ویلا:

199

طبقات:

2

اتاق :

3

ساختمان:

150 m2

ویلا استخردار سرپوشیده شمال

ویلا استخردار سرپوشیده شمال

رامسر

اجاره از :400,000 تومان

کد ویلا:

198

طبقات:

1

اتاق :

2

ساختمان:

110 m2

اجاره ویلا دربستی لب ساحل

اجاره ویلا دربستی لب ساحل

رامسر

اجاره از :700,000 تومان

کد ویلا:

197

طبقات:

2

اتاق :

3

ساختمان:

220 m2

ویلادربستی باغی نزدیک ساحل

ویلادربستی باغی نزدیک ساحل

رامسر

اجاره از :250,000 تومان

کد ویلا:

196

طبقات:

1

اتاق :

2

ساختمان:

150 m2

اجاره ویلا با استخر و جکوزی

اجاره ویلا با استخر و جکوزی

رامسر

اجاره از :500,000 تومان

کد ویلا:

195

طبقات:

2

اتاق :

3

ساختمان:

150 m2

ویلاکلبه چوبی ساحلی رامسر

ویلاکلبه چوبی ساحلی رامسر

رامسر

اجاره از :500,000 تومان

کد ویلا:

194

طبقات:

1

اتاق :

1

ساختمان:

65 m2

اجاره واحد کوهپایه ای رامسر

اجاره واحد کوهپایه ای رامسر

رامسر

اجاره از :700,000 تومان

کد ویلا:

1018

طبقات:

2

اتاق :

2

ساختمان:

100 m2

اجاره واحد 2خواب در رامسر

اجاره واحد 2خواب در رامسر

رامسر

اجاره از :350,000 تومان

کد ویلا:

1017

طبقات:

2

اتاق :

2

ساختمان:

95 m2

اجاره واحد جنگلی در رامسر

اجاره واحد جنگلی در رامسر

رامسر

اجاره از :700,000 تومان

کد ویلا:

1016

طبقات:

2

اتاق :

2

ساختمان:

100 m2

اجاره خانه دربستی در رامسر

اجاره خانه دربستی در رامسر

رامسر

اجاره از :500,000 تومان

کد ویلا:

1015

طبقات:

1

اتاق :

2

ساختمان:

100 m2

اجاره سوئیت کلبه جنگلی رامسر

اجاره سوئیت کلبه جنگلی رامسر

رامسر

اجاره از :550,000 تومان

کد ویلا:

1014

طبقات:

1

اتاق :

0

ساختمان:

35 m2

اجاره واحدآپارتمان نزدیک ساحل

اجاره واحدآپارتمان نزدیک ساحل

رامسر

اجاره از :400,000 تومان

کد ویلا:

1013

طبقات:

3

اتاق :

4

ساختمان:

110 m2

اجاره ویلا یک خواب دربست در رامسر

اجاره ویلا یک خواب دربست در رامسر

رامسر

اجاره از :300,000 تومان

کد ویلا:

1012

طبقات:

1

اتاق :

1

ساختمان:

85 m2

اجاره سوئیت جنگلی در منطقه رامسر

اجاره سوئیت جنگلی در منطقه رامسر

رامسر

اجاره از :400,000 تومان

کد ویلا:

1011

طبقات:

2

اتاق :

1

ساختمان:

75 m2

اجاره شهرک ساحل اختصاصی رامسر

اجاره شهرک ساحل اختصاصی رامسر

رامسر

اجاره از :450,000 تومان

کد ویلا:

1010

طبقات:

1

اتاق :

2

ساختمان:

75 m2

واحد دوخواب تراس به دریا

واحد دوخواب تراس به دریا

رامسر

اجاره از :700,000 تومان

کد ویلا:

1009

طبقات:

2

اتاق :

2

ساختمان:

110 m2

اجاره واحد لب ساحل رامسر

اجاره واحد لب ساحل رامسر

رامسر

اجاره از :700,000 تومان

کد ویلا:

1008

طبقات:

2

اتاق :

2

ساختمان:

80 m2

اجاره سوئیت با چشم انداز دریا

اجاره سوئیت با چشم انداز دریا

رامسر

اجاره از :500,000 تومان

کد ویلا:

1007

طبقات:

2

اتاق :

1

ساختمان:

65 m2

اجاره واحد روبه دریا رامسر

اجاره واحد روبه دریا رامسر

رامسر

اجاره از :700,000 تومان

کد ویلا:

1006

طبقات:

2

اتاق :

2

ساختمان:

110 m2

اجاره واحدآپارتمان در رامسر

اجاره واحدآپارتمان در رامسر

رامسر

اجاره از :500,000 تومان

کد ویلا:

1005

طبقات:

3

اتاق :

2

ساختمان:

120 m2

اجاره ویلا در جواهرده رامسر

اجاره ویلا در جواهرده رامسر

رامسر

اجاره از :400,000 تومان

کد ویلا:

1004

طبقات:

2

اتاق :

2

ساختمان:

80 m2

اجاره ویلا vip ساحلی

اجاره ویلا vip ساحلی

رامسر

اجاره از :550,000 تومان

کد ویلا:

1003

طبقات:

2

اتاق :

1

ساختمان:

85 m2

اجاره ویلا واحدی نزدیک ساحل

اجاره ویلا واحدی نزدیک ساحل

رامسر

اجاره از :700,000 تومان

کد ویلا:

1002

طبقات:

2

اتاق :

3

ساختمان:

110 m2

اجاره آپارتمان لب ساحل

اجاره آپارتمان لب ساحل

رامسر

اجاره از :450,000 تومان

کد ویلا:

1001

طبقات:

3

اتاق :

2

ساختمان:

85 m2

سوئیت 1و2خوابه جنگلی

سوئیت 1و2خوابه جنگلی

رامسر

اجاره از :600,000 تومان

کد ویلا:

1000

طبقات:

3

اتاق :

2

ساختمان:

70 m2

اجاره واحد کوهپایه ای در شمال

اجاره واحد کوهپایه ای در شمال

رامسر

اجاره از :600,000 تومان

کد ویلا:

1019

طبقات:

2

اتاق :

2

ساختمان:

100 m2

ویلایار : اجاره ویلا شمال ، شمشک، میگون، کیش، چادگان،رامسر ، لواسان و ....

به وب سایت رسمی ویلایار خوش آمدید.افتخاری دیگر در غرب مازندران رامسر .ویلایار سایت نیازمندی تخصصی آگهی املاک های اجاره ای (اقامتی-تفریحی) شامل ویلا سوئیت آپارتمان هتل در سراسر ایران میباشد.در این سایت لیستی از ویلاها آپارتمان هتل سوئیت مشاهده می کنید که توسط خود صاحب ملک یا دفاتر رزرواسیون جهت اجاره روزانه ثبت شده اند.ویلایار تمامی افرادی که در این سایت عضو شده اند از طریق گوناگون شناسایی کرده.به خاطر بسپارید مشخصات کامل مالک در سیستم ویلایار ثبت شده است.بدون هیچ واسطه ای ویلای خود را اجاره دهید- اجاره ویلا ، آپارتمان ، سوئیت و ملک خود را به ما بسپارید-ارتباط مستقیم صاحب ملک با مسافر.هیچ یک از املاک های ثبت شده در ویلایار متعلق به ویلایار نمیباشد و توسط کاربران در سایت درج شده اند.بدون هیچ هزینه ای ویلای خود را به سراسر ایران معرفی کنید.ویلایار آماده خدمات رسانی به گردشگران صاحبان ملک در زمینه رزرو و اجاره ویلا میباشد . امکانات ویژه ویلایار: عضویت رایگان-ثبت ملک رایگان-معرفی جاذبه گردشگری-ظاهری زیبا و آسان-امکان جستجو استان شهروکدملک-تماس مستقیم با صاحب ملک-درخواست اجاره پیامکی-نمایش عکس های ویلا-نمایش امکانات ویلا-نمایش آدرس ویلا رو نقشه-امکان ثبت نظر-امکان مدیریت ویلا-قیمت گزاری به روز ویلا- طرح ویژه بیمه آتش سوزی صاحبان ملک در ویلایار- صدور قرارداد آنلاین – صاحب امتیاز وب سایت ویلایار دفترنگین سبز رامسر میباشد. دفترپذیرش نگین سبز رامسر زیرنظرسازمان میراث فرهنگی صنایع دستی گردشگری رامسر میباشد اجاره ویلا ، سوئیت و آپارتمان در ویلایار..

Phone Number: 09117564641

راه های ارتباطی

۰۹۱۱۵۰۱۰۶۰۰ ۰۹۳۰۵۲۷۱۱۱۹ ۰۹۱۹۶۷۶۹۸۲۲

Contact us via


دفتر نگین سبز زیرنظرسازمان میراث فرهنگی صنایع دستی گردشگری رامسر

ادرس:رامسر میدان شهیدرجایی ابتدای بلوار مهندس راهب

رزرو انلاین صدور قرارداد پاسخگویی و خدمات دهی 24 ساعته

بمدیریت نیما قاسم نژاد